+36 52 512 900 / 62177 | info@dupress.hu | 4032 Debrecen, Egyetem tér 1., Főépület, alagsor A8-as szoba
A(z) Irodalomtudomány témakör kiadványai
Balogh László Levente; Horváth Andrea; Pabis Eszter
A szégyen reprezentációi
Kiadás éve: 2017Kazinczy Ferenc
Magyarországi utak
Kiadás éve: 2015Séllei Nóra
Lánnyá válik, s írni kezd: 19. századi angol írónők
Kiadás éve: 2015Pabis Eszter
Az erőszak reprezentációi
Kiadás éve: 2015Luffy Katalin
"Romlás építőinek fognak neveztetni": prédikátori szerepek és alkalmi beszédek az Erdélyi Fejedelemség válsága idején
Kiadás éve: 2015Gábor Csilla
Laus et polemia: magasztalás és vetekedés közép- és kora újkori szövegtípusokban
Kiadás éve: 2015Baranyai Norbert; Imre László; Takács Miklós
In memoriam Görömbei András
Kiadás éve: 2015Reichmann Angelika
Narcissus aranykora: (Poszt)modern Dosztojevszkij-olvasatok
Kiadás éve: 2014Sári B. László
"Joe csikorgó fogsora vagyok": vázlat a kortárs amerikai minimalista prózáról
Kiadás éve: 2014Lapis József
Az elmúlás poétikája: a haláltapasztalat esztétikai közvetítettsége a két világháború közötti magyar költészetben
Kiadás éve: 2014Tukacs Tamás
A megrekedt idő: az emlékezet válsága a késő modern angol regényben
Kiadás éve: 2014Virágos Zsolt
Hungarian - American ties: essays and studies in intercultural links and contacts
Kiadás éve: 2013Kazinczy Ferenc
Levelezés: (hivatali levelezés)
Kiadás éve: 2013Kazinczy Ferenc
Levelezés
Kiadás éve: 2013Varró Gabriella
Mesterek árnyékában: Sam Shepard drámái és a hagyomány
Kiadás éve: 2013Kazinczy Ferenc
Erdélyi levelek
Kiadás éve: 2013Hovánszki Mária
Csokonai és az érzékeny énekelt dalköltészet
Kiadás éve: 2013Pabis Eszter
Svájc mint elbeszélés: a nemzeti és narratív identitás kérdései Max Frisch műveiben
Kiadás éve: 2013Molnár Judit
Narrating the homeland: the importance of space and place in Canadian multicultural English-language fiction
Kiadás éve: 2013Florus, Publius Annius; Havas László
P. Annii Flori: opera quae exstant omnia
Kiadás éve: 2013
Státusza: NEM RENDELHETŐ


Glant Tibor
Amerika, a csodák és a csalódások földje: az Amerikai Egyesült Államok képe a hosszú XIX. század magyar utazási irodalmában
Kiadás éve: 2013Kazinczy Ferenc
Szép literatúra
Kiadás éve: 2012Szerdahely György
Aesthetica, 1778
Kiadás éve: 2012Gula Marianna
A tale of a pub: re- reading the "Cyclops" episode of James Joyce's Ulysses in the context of Irish cultural nationalism
Kiadás éve: 2012Bodrogi Ferenc Máté
Kazinczy arca és a csiszoltság nyelve: egy önreprezentáció diszkurzív háttere
Kiadás éve: 2012Tóth Réka
A szöveggenetika elmélete és gyakorlata
Kiadás éve: 2012Fazakas Gergely Tamás
Siralmas imádság és nemzeti önszemlélet: a lamentációs és penitenciás sírás a 17. század második felének magyar református imádságoskönyveiben
Kiadás éve: 2012Virágos Zsolt
Virágos Zsolt Kálmán szakmai-tudományos közleményeinek bibliográfiája és válogatott írásai
Kiadás éve: 2012Kálai Sándor
Fejezetek a francia bűnügyi irodalom történetéből
Kiadás éve: 2012Száraz Orsolya
Paolo Segneri (1624-1694) és magyarországi recepciója
Kiadás éve: 2012Györke Ágnes
Rushdie posztmodern nemzetei: Az éjfél gyermekei, a Szégyen és a Sátáni versek
Kiadás éve: 2012Séllei Nóra
A másik Woolf: kulturális (ön)reflexivitás Virginia Woolf harmincas évekbeli szövegeiben
Kiadás éve: 2012Arany János
Tanulmányok és kritikák
Kiadás éve: 2012Tóth Zsombor
A koronatanú: Bethlen Miklós: az Élete leírása magától és a XVII. századi puritanizmus
Kiadás éve: 2011Bényei Tamás
Traumatikus találkozások: elméleti és gyarmati variációk az interszubjektivitás témájára
Kiadás éve: 2011Hajnády Zoltán
A lét tüze: a fénylő logosz
Kiadás éve: 2011Bagossi Edit
Pietro Metastasio színpadi művei Magyarországon: a metastasiói melodráma hatása a 18-19. századi magyar drámára és színházművészetre
Kiadás éve: 2011Takács Miklós
Ady, a korai Rilke és az "Istenes vers"
Kiadás éve: 2011Baranyai Norbert
"... valóságból táplálkozik s mégis költészet": Móricz Zsigmond prózájának újraolvasási lehetőségei
Kiadás éve: 2010Bódi Katalin
Könny és tinta: a magyar levélregény és heroida történeti és poétikai háttere
Kiadás éve: 2010Debreczeni Attila; Gönczy Monika
Ragyogni és munkálni: kultúratudományi tanulmányok Kazinczy Ferencről
Kiadás éve: 2010Pántzél Pál; Fazakas Gergely Tamás
Pántzél Pál önéletírása és más munkái
Kiadás éve: 2010Tamás Attila
Visszatekintés: életrajzi jegyzetek
Kiadás éve: 2010Sándorfi Edina, M.
A mimézisen túl: Goethe, Fontane és Rilke rejtett esztétikája
Kiadás éve: 2010Tasi Réka
Az isteni szó barokk sáfárai
Kiadás éve: 2009Csokonai Vitéz Mihály; Hovánszki Mária
Csokonai Vitéz Mihály énekelt költészete: elektronikus kritikai kiadás
Kiadás éve: 2009Kazinczy Ferenc; Czibula Katalin; Demeter Júlia
Külföldi játszószín
Kiadás éve: 2009Kazinczy Ferenc; Orbán László
Pályám emlékezete
Kiadás éve: 2009Kazinczy Ferenc; Borbély Szilárd; Bodrogi Ferenc Máté
Fordítások Bessenyeitől Pyrkerig: önállóan megjelent fordításkötetek
Kiadás éve: 2009Knapp Éva; Tüskés Gábor
Sedes Musarum: neolatin irodalom, tudománytörténet és irodalomelmélet a kora újkori Magyarországon
Kiadás éve: 2009Bényei Tamás
Az ártatlan ország: az angol regény 1945 után
Kiadás éve: 2009Fonalka Mária; Jagusztin László
Visszavonások könyve
Kiadás éve: 2009Kálai Sándor
Papok és orvosok: vallási és tudományos diskurzus Émile Zola regényciklusában
Kiadás éve: 2009Keczán Mariann
"Mind kántál, aki sorsot örökölt": Márai Sándor emigrációbeli rádiós publicisztikája, 1951-56
Kiadás éve: 2008Penke Olga
Műfaji kísérletek Bessenyei György prózájában
Kiadás éve: 2008Tanulmányok Nagy Gáspárról
Kiadás éve: 2008Pasztercsák Ágnes
A népábrázolás hagyományának módosulása a XX. század első felének finn prózairodalmában
Kiadás éve: 2007Petelei István
Petelei István összes novellái
Kiadás éve: 2007Jagusztin László; Fonalka Mária
Örök női archetípusok
Kiadás éve: 2007Görömbei András
Sütő András
Kiadás éve: 2007Országh László; Virágos Zsolt
Országh László válogatott írásai
Kiadás éve: 2007Séllei Nóra
Mért félünk a farkastól?: feminista irodalomszemlélet itt és most
Kiadás éve: 2007Séllei Nóra
A nő mint szubjektum, a női szubjektum
Kiadás éve: 2007Jagusztin László; Fonalka Mária
A szavak érzéki csábítása: narratív szövegvilágok a szenzualitástól a metanyelvig
Kiadás éve: 2006Bitskey István
Mars és Pallas között: múltszemlélet és sorsértelmezés a régi magyarországi irodalomban
Kiadás éve: 2006Rácz István, D.
A másik ország: az angol költészet 1945 után
Kiadás éve: 2006Balogh László
József Attila
Kiadás éve: 2005Debreczeni Attila; Gönczy Monika
"Et in Arcadia ego": a klasszikus magyar irodalmi örökség feltárása és értelmezése
Kiadás éve: 2005Schedius Lajos
Doctrina pulcri: Schedius Lajos János széptani írásai
Kiadás éve: 2005Bényei Péter; Gönczy Monika
Nemzet - identitás - irodalom: a nemzetfogalom változatai és a közösségi identifikáció kérdései a régi és a klasszikus magyar irodalomban
Kiadás éve: 2005Fonalka Mária; Jagusztin László
Mozart és Salieri
Kiadás éve: 2005A prózaíró Németh László
Kiadás éve: 2005Lőrinszky Ildikó
Utazás Karthágóba: Kelet és mítosz Flaubert műveiben, a fiatalkori írásoktól a Szalambóig
Kiadás éve: 2005Taxner-Tóth Ernő
(Köz)véleményformálás Eötvös regényeiben
Kiadás éve: 2005Görömbei András; Nagy László
Nagy László költészete
Kiadás éve: 2005Debreczeni Attila
Első folyóirataink: Magyar Museum
Kiadás éve: 2004Kurdi Mária
Otthonkeresés a színpadon: beszélgetések ír drámaírókkal
Kiadás éve: 2004Lőkös István
Nemzettudat és regény: Magyarságkép a 19. századi horvát szépprózában
Kiadás éve: 2004Pétervár szemiotikája az orosz irodalomban
Kiadás éve: 2004Bitskey István; Oláh Szabolcs
Religió, retorika, nemzettudat régi irodalmunkban
Kiadás éve: 2004Vallasek Júlia
Elváltozott világ: az erdélyi magyar irodalom 1940-44 között
Kiadás éve: 2004Márkus Béla
Tanulmányok Kányádi Sándorról
Kiadás éve: 2004Retorikák a barokk korból
Kiadás éve: 2003Tamás Attila
Határhelyzetben: gondolkodás irodalomról, művészetekről
Kiadás éve: 2003Barta János; Imre László; Gönczy Monika
Arany János és kortársai
Kiadás éve: 2003Kodolányi Gyula
Amerika ideje: esszék modernizmusról,modernségről
Kiadás éve: 2003Márkus Béla
Tanulmányok Szilágyi Istvánról
Kiadás éve: 2003Séllei Nóra
Tükröm, tükröm...: írónők önéletrajzai a 20. század elejéről
Kiadás éve: 2002Nagyari József; Győri L. János
Nagyari József tábori prédikációi (1681-1683)
Kiadás éve: 2002Ködöböcz Gábor
Hagyomány és újítás Kányádi Sándor költészetében: a poétikai módosulások természete a daloktól a "szövegekig"
Kiadás éve: 2002Világok és ellenvilágok az orosz irodalomban
Kiadás éve: 2002Szalay Edina; Molnár Ádám
A nő többször: neogótika és női identitás a mai észak-amerikai regényben
Kiadás éve: 2002Tanulmányok Sütő Andrásról
Kiadás éve: 2002Gábor Csilla
Káldi György prédikációi: források, teológia, retorika
Kiadás éve: 2001Nagy Gábor
"...legyek versedben asszonánc": Baka István költészete
Kiadás éve: 2001Smirnov, Igor' Pavlovi; Kukucska Csilla
Lét és alkotás
Kiadás éve: 2000Hász-Fehér Katalin
Elkülönülő és közösségi irodalmi programok a 19. század első felében: (Fáy András irodalomtörténeti helye)
Kiadás éve: 2000Oláh Szabolcs
Hitélmény és tanközlés: Bornemisza Péter gyülekezeti énekhasználata
Kiadás éve: 2000In honorem Tamás Attila
Kiadás éve: 2000Nemzetiségi magyar irodalmak az ezredvégen
Kiadás éve: 2000Rácz István, D.
A szép majdnem igaz: Philip Larkin költészete
Kiadás éve: 1999Tanulmányok Csoóri Sándorról
Kiadás éve: 1999


Gángó Gábor
Eötvös József az emigrációban
Kiadás éve: 1999In honorem Czine Mihály
Kiadás éve: 1999Németh László irodalomszemlélete
Kiadás éve: 1999Debreczeni Attila
Csokonai, az újrakezdések költője: a felvilágosult szemléletmód fordulata az életműben
Kiadás éve: 1998Bolyai Farkas; Borbély Szilárd
Drámák
Kiadás éve: 1998"Latabagomár ó talatta latabagomár és finfi": a XX. század eleji magyar avantgárd irodalom
Kiadás éve: 1998Szilágyi Márton; Pajor Gáspár
Kármán József és Pajor Gáspár Urániája
Kiadás éve: 1998Mezei Márta
A kiadó "mandátuma"
Kiadás éve: 1998Motívumkutatás és mítoszkritika: komparatisztikai tanulmányok
Kiadás éve: 1998Katona Gábor
Vallás, szerelem, diplomácia: Sir Philip Sidney élete és művészete
Kiadás éve: 1998Abádi Nagy Zoltán
Világregény - regényvilág: amerikai íróinterjúk
Kiadás éve: 1997Kisfaludy Sándor; Debreczeni Attila; Bódi Katalin; Orosz Beáta; Szép Beáta
Szépprózai művek
Kiadás éve: 1997Horváth János; Gönczy Monika
Tanulmányok
Kiadás éve: 1997Lőkös István
Zrínyi eposzának horvát epikai előzményei
Kiadás éve: 1997Irodalom, politika, élet (1945-1979): szöveggyűjtemény
Kiadás éve: 1997


Folytonosság vagy fordulat?: (a felvilágosodás kutatásának időszerű kérdései)
Kiadás éve: 1996Márkus Béla
Átdolgozások kora: Sarkadi Imre és a sematizmus
Kiadás éve: 1996Imre Mihály; Csonka Ferenc
"Magyarország panasza": a Querella Hungariae toposz a XVI-XVII. század irodalmában
Kiadás éve: 1995

DEENK   iDEa   DEA   Debreceni Egyetem   NEPTUN   open-access.hu   Metisz