+36 52 512 900 / 62177 | info@dupress.hu | 4032 Debrecen, Egyetem tér 1., Főépület, alagsor A8-as szoba
Varga Pál, S.; Fazekas Andrea
The theoretical foundations of Hungarian 'lieux de mémoire' studies: Theoretische Grundlagen der Erforschung ungarischer Erinnerungsorte
Kiadás éve: 2013

DEENK   iDEa   DEA   Debreceni Egyetem   NEPTUN   open-access.hu   Metisz