+36 52 512 900 / 62177 | info@dupress.hu | 4032 Debrecen, Egyetem tér 1., Főépület, alagsor A8-as szoba

Balogh László Levente; Valastyán Tamás
Az áldozat reprezentációi
Kiadás éve: 2016



Czibere Ibolya
Vidéki innováció és hálózatosodás: A Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat első évei
Kiadás éve: 2016



Elkülönböződések és megbékélések: tanulmánykötet Rózsa Erzsébet 70. születésnapjára
Kiadás éve: 2015



Kazinczy Ferenc
Magyarországi utak
Kiadás éve: 2015



Séllei Nóra
Lánnyá válik, s írni kezd: 19. századi angol írónők
Kiadás éve: 2015



Kondé Zoltán
Tanulmányok az Általános Pszichológiai Tanszék fennállásának 30. évfordulójára
Kiadás éve: 2015



Nagy Levente
Választás és arányosság: a demokratikus választások arányossági kérdései
Kiadás éve: 2015



Pabis Eszter
Az erőszak reprezentációi
Kiadás éve: 2015



Luffy Katalin
"Romlás építőinek fognak neveztetni": prédikátori szerepek és alkalmi beszédek az Erdélyi Fejedelemség válsága idején
Kiadás éve: 2015



Gábor Csilla
Laus et polemia: magasztalás és vetekedés közép- és kora újkori szövegtípusokban
Kiadás éve: 2015



Baranyai Norbert; Imre László; Takács Miklós
In memoriam Görömbei András
Kiadás éve: 2015



Reichmann Angelika
Narcissus aranykora: (Poszt)modern Dosztojevszkij-olvasatok
Kiadás éve: 2014



Győri Zsolt
Szerzők, filmek, kritikai-klinikai olvasatok
Kiadás éve: 2014



Sári B. László
"Joe csikorgó fogsora vagyok": vázlat a kortárs amerikai minimalista prózáról
Kiadás éve: 2014



Bényei Péter; Gönczy Monika; Varga Pál, S.
"Szirt a habok közt": tanulmányok Imre László 70. születésnapjára
Kiadás éve: 2014



Kovács Judit
Az igazságosság és a hatékonyság az interperszonális és a társadalmi kapcsolatok pszichológiájában
Kiadás éve: 2014



Imre László
Barta János: 1901-1988 : a Debreceni Egyetem 1914-ben alapított Bölcsészettudományi Karának irodalomtörténet-professzora 1951 és 1972 között
Kiadás éve: 2014



Tóth Ágoston
The company that words keep: distributional semantics
Kiadás éve: 2014



Csoba Judit
Kopogtatás nélkül: szociológiai tanulmányok Szekeres Melinda 70. születésnapjára
Kiadás éve: 2014



Kálny Beatrix
Hereditas litteraria totius Graeco-Latinitatis II: acta officinae programmate "OTKA" sustentatae in aedibus Universitatis Scientiarum Debreceniensis redacta
Kiadás éve: 2014



NTP utópia
Kiadás éve: 2014



Pusztai Gabriella; Lukács Ágnes
Közösségteremtők: tisztelgés a magyar vallásszociológusok nagy nemzedéke előtt
Kiadás éve: 2014



Lapis József
Az elmúlás poétikája: a haláltapasztalat esztétikai közvetítettsége a két világháború közötti magyar költészetben
Kiadás éve: 2014



Tukacs Tamás
A megrekedt idő: az emlékezet válsága a késő modern angol regényben
Kiadás éve: 2014



Münnich Ákos
Pszichológiai kutatások: Debreceni Egyetem Pszichológiai Doktori Program
Kiadás éve: 2014



Virágos Zsolt
Hungarian - American ties: essays and studies in intercultural links and contacts
Kiadás éve: 2013



Varga Pál, S.; Száraz Orsolya; Takács Miklós
A magyar emlékezethelyek kutatásának elméleti és módszertani alapjai
Kiadás éve: 2013



Kazinczy Ferenc
Levelezés: (hivatali levelezés)
Kiadás éve: 2013



Kazinczy Ferenc
Levelezés
Kiadás éve: 2013



Varró Gabriella
Mesterek árnyékában: Sam Shepard drámái és a hagyomány
Kiadás éve: 2013



Kazinczy Ferenc
Erdélyi levelek
Kiadás éve: 2013



Gesztelyi Tamás
Brigetiói gemmaleletek: Gemmenfunde von Brigetio
Kiadás éve: 2013



Varga Pál, S.; Fazekas Andrea
The theoretical foundations of Hungarian 'lieux de mémoire' studies: Theoretische Grundlagen der Erforschung ungarischer Erinnerungsorte
Kiadás éve: 2013



Hovánszki Mária
Csokonai és az érzékeny énekelt dalköltészet
Kiadás éve: 2013



Kőmüves Sándor
A művészet intézményi elmélete: műontológiai vizsgálódás
Kiadás éve: 2013
Státusza: NEM RENDELHETŐ


Szathmári Judit
The revolving door: urban Indian community experience in multicultural America
Kiadás éve: 2013



Horváth Lajos
A tudat metamorfózisa: az interdiszciplináris tudatkutatás tudatfilozófiai-hermeneutikai elemzése
Kiadás éve: 2013
Státusza: NEM RENDELHETŐ


Andrejka Zoltán
Apollón és Diké nyomában: hegeliánus-hermeneutikai tragédiaértelmezési kísérlet
Kiadás éve: 2013
Státusza: NEM RENDELHETŐ


Pabis Eszter
Svájc mint elbeszélés: a nemzeti és narratív identitás kérdései Max Frisch műveiben
Kiadás éve: 2013



Molnár Judit
Narrating the homeland: the importance of space and plce in Canadian multicultural English-language fiction
Kiadás éve: 2013



Csató Péter
Antipodean dialogues: Richard Rorty and the discursive authority of conversational philosophy
Kiadás éve: 2013



Florus, Publius Annius; Havas László
P. Annii Flori: opera quae exstant omnia
Kiadás éve: 2013
Státusza: NEM RENDELHETŐ


Körmendi Attila; Sztancsik Veronika
Személyiséglélektan I.
Kiadás éve: 2013



Glant Tibor
Amerika, a csodák és a csalódások földje: az Amerikai Egyesült Államok képe a hosszú XIX. század magyar utazási irodalmában
Kiadás éve: 2013



Győri Zsolt; Kalmár György
Test és szubjektivitás a rendszerváltás utáni magyar filmben
Kiadás éve: 2013



Györkös Attila; Kiss Gergely
Francia - magyar kapcsolatok a középkorban
Kiadás éve: 2013



Bánfalvi Attila
A medicina hatalma és kiszolgáltatottsága: medikalizáció
Kiadás éve: 2013



Pilarsky, Jirí
Deutsch - ungarische kontrastive Grammatik
Kiadás éve: 2013



Rózsa Erzsébet; Kőmüves Sándor
A személy bioetikai kontextusa
Kiadás éve: 2013



Polonyi Tünde Éva
Az idegennyelv-tanulás kezdete: szó- és szabálytanulás fiataloknál és időseknél
Kiadás éve: 2013



Holló Gábor
Az Alföld tizenegy évszázadának története a kraniometria tükrében, I-XI. század
Kiadás éve: 2013



Selmeczi Kovács Attila
Eszköztörténet és tárgykultúra
Kiadás éve: 2012
Státusza: NEM RENDELHETŐ


Kazinczy Ferenc
Szép literatúra
Kiadás éve: 2012



Tankó Béla
Az autonóm filozofálás jegyében: Tankó Béla redivivus
Kiadás éve: 2012



Szerdahely György
Aesthetica, 1778
Kiadás éve: 2012



Barta János
A kalapos király emlékezete: II. József és Magyarország
Kiadás éve: 2012



Nagy Márta
Ohridi Szent Naum magyarországi kultusza mint az etnikai identitás megőrzésének megnyilatkozása
Kiadás éve: 2012



Cicero, Marcus Tullius; Szekeres Csilla
A legfőbb jóról és rosszról I-II.: latinul és magyarul
Kiadás éve: 2012
Státusza: NEM RENDELHETŐ


Quante, Michael
Emberi méltóság és személyes autonómia: demokratikus értékek és élettudományok összefüggésében
Kiadás éve: 2012



Gula Marianna
A tale of a pub: re- reading the "Cyclops" episode of James Joyce's Ulysses in the context of Irish cultural nationalism
Kiadás éve: 2012



Bodrogi Ferenc Máté
Kazinczy arca és a csiszoltság nyelve: egy önreprezentáció diszkurzív háttere
Kiadás éve: 2012



Tóth Réka
A szöveggenetika elmélete és gyakorlata
Kiadás éve: 2012



Quante, Michael
Bevezetés az általános etikába
Kiadás éve: 2012



Fazakas Gergely Tamás
Siralmas imádság és nemzeti önszemlélet: a lamentációs és penitenciás sírás a 17. század második felének magyar református imádságoskönyveiben
Kiadás éve: 2012



Virágos Zsolt
Virágos Zsolt Kálmán szakmai-tudományos közleményeinek bibliográfiája és válogatott írásai
Kiadás éve: 2012



Boda István; Bodáné Porkoláb Judit
A hipertext paradigma a szövegtanban és a stilisztikában
Kiadás éve: 2012



Szabó Dávid; Kis Tamás
Szleng és lexikográfia
Kiadás éve: 2012
Státusza: NEM RENDELHETŐ


Körmendi Attila; Szklenárik Péter
Az iskolai zaklatás
Kiadás éve: 2012



Kálai Sándor
Fejezetek a francia bűnügyi irodalom történetéből
Kiadás éve: 2012



Száraz Orsolya
Paolo Segneri (1624-1694) és magyarországi recepciója
Kiadás éve: 2012



Györke Ágnes
Rushdie posztmodern nemzetei: Az éjfél gyermekei, a Szégyen és a Sátáni versek
Kiadás éve: 2012



Kultpontok: emlékezethelyek a magyar populáris kultúrában
Kiadás éve: 2012



Plinius Secundus, Caius; Gesztelyi Tamás; Kozma Laura
Természetrajz: VII. könyv : Az emberről
Kiadás éve: 2012



Tóth Orsolya
Macrobius és a sarkalatos erények
Kiadás éve: 2012



Kalmár György
Testek a vásznon: test, film, szubjektivitás
Kiadás éve: 2012



Séllei Nóra
A másik Woolf: kulturális (ön)reflexivitás Virginia Woolf harmincas évekbeli szövegeiben
Kiadás éve: 2012



Joyce, Davis D.; Glant Tibor
United States history: a brief introduction for Hungarian students
Kiadás éve: 2012



Arany János
Tanulmányok és kritikák
Kiadás éve: 2012



Pósán László; Szántó Richárd
Skandinávia a középkorban
Kiadás éve: 2012



Szemán-Nagy Anita
Multiplex személyiség: pszichodiagnosztika és pszichoterápia
Kiadás éve: 2012



Erős Vilmos
A szellemtörténettől a népiségtörténetig: tanulmányok a két világháború közötti magyar történetírásról
Kiadás éve: 2012



Dusa Ágnes; Kovács Klára; Márkus Zsuzsanna; Nyüsti Szilvia; Sőrés Anett
Egyetemi élethelyzetek: ifjúságszociológiai tanulmányok
Kiadás éve: 2012



Rácz Edit
Hungarian Language and Culture: a Coursebook for Beginners
Kiadás éve: 2012



Debreczeni Attila
Csokonai költői életművének kronológiai rendje
Kiadás éve: 2012
Státusza: NEM RENDELHETŐ


Körmendi Attila
A kóros játékszenvedély kognitív megközelítése
Kiadás éve: 2011



Kis Tamás
A magyar szlengkutatás bibliográfiája
Kiadás éve: 2011



Szabó Szilárd
Bosznia-Hercegovina közjogi viszonya Ausztriához és Magyarországhoz 1878 és 1918 között
Kiadás éve: 2011



Keresztes László
Bevezetés a mordvin nyelvészetbe
Kiadás éve: 2011



Tóth Zsombor
A koronatanú: Bethlen Miklós: az Élete leírása magától és a XVII. századi puritanizmus
Kiadás éve: 2011



Reszegi Katalin
Hegynevek a középkori Magyarországon
Kiadás éve: 2011



Győrffy Erzsébet
Korai ómagyar kori folyóvíznevek
Kiadás éve: 2011



Havas László
Florus: az organikus világkép első egyetemes megszólaltatója
Kiadás éve: 2011



Bényei Tamás
Traumatikus találkozások: elméleti és gyarmati variációk az interszubjektivitás témájára
Kiadás éve: 2011



Valastyán Tamás
Huszonöt fennsík: a művészetektől a tudományokig
Kiadás éve: 2011



Hajnády Zoltán
A lét tüze: a fénylő logosz
Kiadás éve: 2011



Szemán-Nagy Anita
A korai kapcsolati élmények szerepe a várandósság alatti depresszióban
Kiadás éve: 2011



Bagossi Edit
Pietro Metastasio színpadi művei Magyarországon: a metastasiói melodráma hatása a 18-19. századi magyar drámára és színházművészetre
Kiadás éve: 2011



Szikszainé Nagy Irma
Stíluselemzés, stílusértékelés, stílusművelés: stilisztikai gyakorlókönyv
Kiadás éve: 2011



Takács Miklós
Ady, a korai Rilke és az "Istenes vers"
Kiadás éve: 2011



Balku Anett; Dusa Ágnes; Sőrés Anett
Ifjúsági élethelyzetek: ifjúságszociológiai tanulmányok
Kiadás éve: 2011



Balogh László Levente
Az erőszak kritikája: tanulmányok
Kiadás éve: 2011



Póczos Rita
Nyelvi érintkezés és a helynévrendszerek kölcsönhatása
Kiadás éve: 2010



Baranyai Norbert
"... valóságból táplálkozik s mégis költészet": Móricz Zsigmond prózájának újraolvasási lehetőségei
Kiadás éve: 2010



Szekeres Csilla
Tempora et mores: etikai normák és beszédmódok változása Rómában a Kr. e. I. sz. és Kr. u. I. sz. között
Kiadás éve: 2010



Fényes Hajnalka
A nemi sajátosságok különbségének vizsgálata az oktatásban: a nők hátrányainak felszámolása?
Kiadás éve: 2010



Bódi Katalin
Könny és tinta: a magyar levélregény és heroida történeti és poétikai háttere
Kiadás éve: 2010



Debreczeni Attila; Gönczy Monika
Ragyogni és munkálni: kultúratudományi tanulmányok Kazinczy Ferencről
Kiadás éve: 2010



Pántzél Pál; Fazakas Gergely Tamás
Pántzél Pál önéletírása és más munkái
Kiadás éve: 2010



Tamás Attila
Visszatekintés: életrajzi jegyzetek
Kiadás éve: 2010



Sándorfi Edina, M.
A mimézisen túl: Goethe, Fontane és Rilke rejtett esztétikája
Kiadás éve: 2010



Tasi Réka
Az isteni szó barokk sáfárai
Kiadás éve: 2009



Csokonai Vitéz Mihály; Hovánszki Mária
Csokonai Vitéz Mihály énekelt költészete: elektronikus kritikai kiadás
Kiadás éve: 2009



Kazinczy Ferenc; Czibula Katalin; Demeter Júlia
Külföldi játszószín
Kiadás éve: 2009



Kazinczy Ferenc; Orbán László
Pályám emlékezete
Kiadás éve: 2009



Kazinczy Ferenc; Borbély Szilárd; Bodrogi Ferenc Máté
Fordítások Bessenyeitől Pyrkerig: önállóan megjelent fordításkötetek
Kiadás éve: 2009



Knapp Éva; Tüskés Gábor
Sedes Musarum: neolatin irodalom, tudománytörténet és irodalomelmélet a kora újkori Magyarországon
Kiadás éve: 2009



Bényei Tamás
Az ártatlan ország: az angol regény 1945 után
Kiadás éve: 2009



Fonalka Mária; Jagusztin László
Visszavonások könyve
Kiadás éve: 2009



Kálai Sándor
Papok és orvosok: vallási és tudományos diskurzus Émile Zola regényciklusában
Kiadás éve: 2009



Szabó Tibor
Itáliai anzix: morálfilozófiai és eszmetörténeti tanulmányok
Kiadás éve: 2009



Kis Tamás
A magyar katonai szleng szótára
Kiadás éve: 2008



Keczán Mariann
"Mind kántál, aki sorsot örökölt": Márai Sándor emigrációbeli rádiós publicisztikája, 1951-56
Kiadás éve: 2008



Penke Olga
Műfaji kísérletek Bessenyei György prózájában
Kiadás éve: 2008



Tanulmányok Nagy Gáspárról
Kiadás éve: 2008



Pasztercsák Ágnes
A népábrázolás hagyományának módosulása a XX. század első felének finn prózairodalmában
Kiadás éve: 2007



Petelei István
Petelei István összes novellái
Kiadás éve: 2007



Jagusztin László; Fonalka Mária
Örök női archetípusok
Kiadás éve: 2007



Maticsák Sándor
Vándorló napok: a hét napjainak elnevezése az európai nyelvekben
Kiadás éve: 2007



Görömbei András
Sütő András
Kiadás éve: 2007



Országh László; Virágos Zsolt
Országh László válogatott írásai
Kiadás éve: 2007



Séllei Nóra
Mért félünk a farkastól?: feminista irodalomszemlélet itt és most
Kiadás éve: 2007



Séllei Nóra
A nő mint szubjektum, a női szubjektum
Kiadás éve: 2007



Vasfüggöny Keleten: iratok a magyar-román kapcsolatokról (1948-1955)
Kiadás éve: 2007



Jagusztin László; Fonalka Mária
A szavak érzéki csábítása: narratív szövegvilágok a szenzualitástól a metanyelvig
Kiadás éve: 2006



Veressné Gönczi Ibolya
Drogmegelőzés: szöveggyűjtemény
Kiadás éve: 2006



Bitskey István
Mars és Pallas között: múltszemlélet és sorsértelmezés a régi magyarországi irodalomban
Kiadás éve: 2006



Rácz István, D.
A másik ország: az angol költészet 1945 után
Kiadás éve: 2006



Balogh László
József Attila
Kiadás éve: 2005



Debreczeni Attila; Gönczy Monika
"Et in Arcadia ego": a klasszikus magyar irodalmi örökség feltárása és értelmezése
Kiadás éve: 2005



Schedius Lajos
Doctrina pulcri: Schedius Lajos János széptani írásai
Kiadás éve: 2005



Bényei Péter; Gönczy Monika
Nemzet - identitás - irodalom: a nemzetfogalom változatai és a közösségi identifikáció kérdései a régi és a klasszikus magyar irodalomban
Kiadás éve: 2005



Fonalka Mária; Jagusztin László
Mozart és Salieri
Kiadás éve: 2005



A prózaíró Németh László
Kiadás éve: 2005



Lőrinszky Ildikó
Utazás Karthágóba: Kelet és mítosz Flaubert műveiben, a fiatalkori írásoktól a Szalambóig
Kiadás éve: 2005



Taxner-Tóth Ernő
(Köz)véleményformálás Eötvös regényeiben
Kiadás éve: 2005



Görömbei András; Nagy László
Nagy László költészete
Kiadás éve: 2005



Debreczeni Attila
Első folyóirataink: Magyar Museum
Kiadás éve: 2004



Kurdi Mária
Otthonkeresés a színpadon: beszélgetések ír drámaírókkal
Kiadás éve: 2004



Lőkös István
Nemzettudat és regény: Magyarságkép a 19. századi horvát szépprózában
Kiadás éve: 2004



Pétervár szemiotikája az orosz irodalomban
Kiadás éve: 2004



Vallasek Júlia
Elváltozott világ: az erdélyi magyar irodalom 1940-44 között
Kiadás éve: 2004



Márkus Béla
Tanulmányok Kányádi Sándorról
Kiadás éve: 2004



Retorikák a barokk korból
Kiadás éve: 2003



Tamás Attila
Határhelyzetben: gondolkodás irodalomról, művészetekről
Kiadás éve: 2003



Az aktuális Hegel: tanulmánykötet a Münsteri Wilhelmsuniversität és a Debreceni Egyetem együttműködésében
Kiadás éve: 2003



Neumark Tamás
Integrált helyi jóléti rendszerek: a közösségi gondozás közös érdekeltségű együttműködése
Kiadás éve: 2003



Barta János; Imre László; Gönczy Monika
Arany János és kortársai
Kiadás éve: 2003



Kodolányi Gyula
Amerika ideje: esszék modernizmusról,modernségről
Kiadás éve: 2003



Márkus Béla
Tanulmányok Szilágyi Istvánról
Kiadás éve: 2003



Séllei Nóra
Tükröm, tükröm...: írónők önéletrajzai a 20. század elejéről
Kiadás éve: 2002



Nagyari József; Győri L. János
Nagyari József tábori prédikációi (1681-1683)
Kiadás éve: 2002



Ködöböcz Gábor
Hagyomány és újítás Kányádi Sándor költészetében: a poétikai módosulások természete a daloktól a "szövegekig"
Kiadás éve: 2002



Várnai Judit Szilvia; Kis Tamás
A szlengkutatás 111 éve
Kiadás éve: 2002



Finnország története
Kiadás éve: 2002



Szalay Edina; Molnár Ádám
A nő többször: neogótika és női identitás a mai észak-amerikai regényben
Kiadás éve: 2002



Tanulmányok Sütő Andrásról
Kiadás éve: 2002



Gábor Csilla
Káldi György prédikációi: források, teológia, retorika
Kiadás éve: 2001



Nagy Gábor
"...legyek versedben asszonánc": Baka István költészete
Kiadás éve: 2001



Hász-Fehér Katalin
Elkülönülő és közösségi irodalmi programok a 19. század első felében: (Fáy András irodalomtörténeti helye)
Kiadás éve: 2000



In honorem Tamás Attila
Kiadás éve: 2000



Nemzetiségi magyar irodalmak az ezredvégen
Kiadás éve: 2000



Mi a szleng?: tanulmányok a szleng fogalmáról
Kiadás éve: 1999



Rácz István, D.
A szép majdnem igaz: Philip Larkin költészete
Kiadás éve: 1999



Tanulmányok Csoóri Sándorról
Kiadás éve: 1999


Gángó Gábor
Eötvös József az emigrációban
Kiadás éve: 1999



In honorem Czine Mihály
Kiadás éve: 1999



Németh László irodalomszemlélete
Kiadás éve: 1999



Debreczeni Attila
Csokonai, az újrakezdések költője: a felvilágosult szemléletmód fordulata az életműben
Kiadás éve: 1998



Bolyai Farkas; Borbély Szilárd
Drámák
Kiadás éve: 1998



"Latabagomár ó talatta latabagomár és finfi": a XX. század eleji magyar avantgárd irodalom
Kiadás éve: 1998



Szilágyi Márton; Pajor Gáspár
Kármán József és Pajor Gáspár Urániája
Kiadás éve: 1998



Mezei Márta
A kiadó "mandátuma"
Kiadás éve: 1998



Motívumkutatás és mítoszkritika: komparatisztikai tanulmányok
Kiadás éve: 1998



Katona Gábor
Vallás, szerelem, diplomácia: Sir Philip Sidney élete és művészete
Kiadás éve: 1998



Rácz István
Protestáns patronátus: Debrecen város kegyurasága
Kiadás éve: 1997



Kis Tamás
A szlengkutatás útjai és lehetőségei
Kiadás éve: 1997



Abádi Nagy Zoltán
Világregény - regényvilág: amerikai íróinterjúk
Kiadás éve: 1997



Borhi László
Megalkuvás és erőszak: az Egyesült Államok és a szovjet térhódítás Magyarországon, 1944-1949
Kiadás éve: 1997



Kisfaludy Sándor; Debreczeni Attila; Bódi Katalin; Orosz Beáta; Szép Beáta
Szépprózai művek
Kiadás éve: 1997



Horváth János; Gönczy Monika
Tanulmányok
Kiadás éve: 1997



Lőkös István
Zrínyi eposzának horvát epikai előzményei
Kiadás éve: 1997



Molnos Angéla
Az idő kérdése: a rövid lélekelemző kezelés lényege
Kiadás éve: 1997



Irodalom, politika, élet (1945-1979): szöveggyűjtemény
Kiadás éve: 1997


Folytonosság vagy fordulat?: (a felvilágosodás kutatásának időszerü kérdései)
Kiadás éve: 1996



Márkus Béla
Átdolgozások kora: Sarkadi Imre és a sematizmus
Kiadás éve: 1996





DEENK   iDEa   DEA   Debreceni Egyetem   NEPTUN   open-access.hu   Metisz